Diploma Mestre Mateo por Night Keeper

2021-06-04

Diploma de la Academia Galega por Night Keeper

A Coruña, a 3 de Xuño de 2021.

Dna. Ana Miguez Vázquez, con DNI......., en calidade de Presidenta da Asociación Academica Galega do Audiovisual, con CIF..... domicilio social en Plaza Pintor Sotomayor nº1 2º piso, 15001, A Coruña, (domicilia a efectos de notificación no Centro Agora, Lugar da Gramela 17, 150101, A Coruña).

CERTIFICA:

1. Que a Asociación Academia Galega do Audiovisual, dende o ano 2003 outorga anualmente os Premios do Audiovisual Galego "Mestre Mateo".

2. Que a obra "Night Keeper", da productora Escuela de Imagen y Sonido de Vigo - EISV resultou finalista na categoría de mellor curtametraxe de animación na XIX Edición dos Premois do Audiovisual Galego "Mestre Mateo", outorgados o 10 de abril de 2021, no Teatro Colón da Coruña.

 

E para que así conste a surta os efectos necesarios, asina no lugar e data enriba sinalados.